icon mail

logo werkgroep oud heerenveen 250

Crackstate en RK kerk
In het centrum van Heerenveen
Schoterlandse Kruiskerk
Geschilderd door Durk Piebes Sjollema van 1825 tot 1835
Gezicht op Heerenveen
Geschilderd door Goffe Struiksma in 1951

SHH staat voor Stichting Historie Heerenveen, maar ook voor "Wurkje oan 'e histoarje". Dat is ons motto al sinds de oprichting in 1987.
Wij zetten ons in voor cultuurhistorische waarden in Heerenveen en omgeving.
Onze speciale aandacht gaat uit naar monumentale en beeldbepalende panden, maar ook naar andere belangwekkende elementen zoals straatpatronen, bruggen, sluisjes, grafzerken en degelijke.
Behoud van deze cultuurhistorsiche waarden vinden wij belangrijk.

Na de oprichting van Museum Willem van Haren werd onder leiding van directeur Herman Aarts gestart met de professionele beschrijving van de collectie van de voormalige Oudheidkamer. Eind 1984 startte Dick Bunskoeke, een werkloze historicus, als vrijwilliger met het nader beschrijven van de bibliotheek en afbeeldingen van het museum.

In de jaren daarna werd steeds meer de behoefte gevoeld om het verleden van Heerenveen te documenteren en uit te dragen, niet alleen ten behoeve van de museumcollectie maar ook omdat er steeds meer historische plekken verdwenen uit het centrum. Uiteindelijk leidde dit op 8 december 1986 tot een voorstel van Dick om hiervoor een werkgroep van de Vereniging van Vrienden in te stellen. Op 13 januari 1987 werd dit plan door de vereniging goedgekeurd.

Er kwamen 36 belangstellenden naar de eerste bijeenkomst met een lezing over het ontstaan van Heerenveen die op 21 januari 1987 was belegd. Spontaan vormde zich toen een kerngroep, die het onderzoeken en documenteren actief ter hand namen. Dick Bunskoeke en David Hartsema zorgden maandelijks bij toerbeurt voor een lezing over de geschiedenis van Heerenveen.

Een belangrijke doelstelling was ook het te boek stellen van de geschiedenis van Heerenveen. In de loop van de tijd heeft de groep zich meer en meer ontwikkeld als uitvoerder van taken voor het museum, b.v. inventarisering documenten, totstandkoming van de maquette. Ook worden ontwikkelingen op het gebied van de cultuurhistorie en monumenten met de nodige bezorgheid en betrokkenheid gevolgd. Soms wordt er actie ondernomen betreffende  b.v. de ruiming van de centrum begraafplaats, de verbouw van het tolhuisje, aantasting van het Oenemaplafond in Oenemastate.

Het streven naar verruiming van de doelstellingen heeft geleid tot verzelfstandiging in de vorm van de Stichting “Stichting Historie Heerenveen”

Lees meer over het ontstaan van Historie Heerenveen >

Download hier het Jaarverslag 2017

Werkgroep Oud- Heerenveen, niet alle leden aanwezig. Foto door Janita Baron

De Stichting Historie Heerenveen, niet alle leden aanwezig, Foto gemaakt door Janita Baron, 26 juni 2018.

Onze sponsors: