icon mail

logo werkgroep oud heerenveen 250

Crackstate en RK kerk
In het centrum van Heerenveen
Schoterlandse Kruiskerk
Geschilderd door Durk Piebes Sjollema van 1825 tot 1835
Gezicht op Heerenveen
Geschilderd door Goffe Struiksma in 1951

Na de oprichting van Museum Willem van Haren werd onder leiding van directeur Herman Aarts gestart met de professionele beschrijving van de collectie van de voormalige Oudheidkamer. Eind 1984 startte historicus Dick Bunskoeke als vrijwilliger met het nader beschrijven van de bibliotheek en afbeeldingen van het museum.

In de jaren daarna werd steeds meer de behoefte gevoeld om het verleden van Heerenveen te Logo sHH definitief 200
documenteren en uit te dragen, niet alleen ten behoeve van de museumcollectie maar ook omdat er steeds meer historische plekken verdwenen uit het centrum. Uiteindelijk leidde dit op 8 december 1986 tot een voorstel van Dick om hiervoor een werkgroep van de Vereniging van Vrienden in te stellen. Op 13 januari 1987 werd dit plan door de vereniging goedgekeurd.

 

Er kwamen 36 belangstellenden naar de eerste bijeenkomst met een lezing over het ontstaan van Heerenveen die op 21 januari 1987 was belegd. Spontaan vormde zich toen een kerngroep, die het onderzoeken en documenteren actief ter hand namen. Dick Bunskoeke en David Hartsema zorgden maandelijks bij toerbeurt voor een lezing over de geschiedenis van Heerenveen.

Een belangrijke doelstelling was ook het te boek stellen van de geschiedenis van Heerenveen. In de loop van de tijd heeft de groep zich meer en meer ontwikkeld als uitvoerder van taken voor het museum, b.v. inventarisering documenten, totstandkoming van de maquette. Ook worden ontwikkelingen op het gebied van de cultuurhistorie en monumenten met de nodige bezorgheid en betrokkenheid gevolgd. Soms wordt er actie ondernomen betreffende  b.v. de ruiming van de centrum begraafplaats, de verbouw van het tolhuisje, aantasting van het Oenemaplafond in Oenemastate.

Het streven naar verruiming van de doelstellingen heeft geleid tot verzelfstandiging in de vorm van de stichting Werkgroep Oud-Heerenveen
De Stichting Historie Heerenveen is een voortzetting van de stichting Werkgroep Oud-Heerenveen die tot 2012 deel uitmaakte van de Vrienden van het Museum Heerenveen. Aangezien de stichting haar taakstelling in een breder perspectief wilde plaatsen, werd de behoefte gevoeld zich los te maken van de Vrienden en zelfstandig verder te gaan, ook met het oog op mogelijke tegenstrijdige belangen. Als rechtsvorm werd het stichtingsmodel gekozen. Het bestuur laat zich bijstaan en adviseren door een Raad van Advies.

Veel van de indertijd geformuleerde doelstellingen, te vinden in de statuten, hebben nog niet aan waarde ingeboet en zijn ook heden ten dage nog actueel. De verwezenlijking van de doelstellingen wordt zichtbaar in een aantal taakvelden.

Overleg en advisering

Naast de gebruikelijke historische informatie aan personen geeft de werkgroep advies en heeft overleg met o.a. historische verenigingen, bewonersgroepen, bibliotheek, verenigingen, gemeente Heerenveen, woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars, Museum Heerenveen (voorheen Museum Willem van Haren). Uitgangspunt bij het geven van advies en informatie is het behouden en beschermen van monumenten en karakteristiek gegroeide bebouwingen en de onbebouwde omgeving in en rond het centrum van Heerenveen.

De doelstellingen van de Stichting zijn:
• het houden van bijeenkomsten, voordrachten, excursies.
• het uitgeven van een periodiek orgaan (de Veenbrief) met verslagen van lezingen en vermelding van wetenswaardigheden.
• het organiseren van cultuurhistorische wandelingen en fietstochten in Heerenveen en Oranjewoud.
• het verlenen van assistentie aan Museum Heerenveen.
• het geven van adviezen en informatie aan instanties en personen.
• het zich inzetten voor het behoud en herstel van monumenten en beeldbepalende panden.
• het inventariseren van bouw- en kunstwerken en natuurlijke objecten door middel van beschrijvingen, opmetingen, tekeningen, foto's, dia's, films en andere informatiedragers, vooral wanneer het voortbestaan daarvan wordt bedreigd.
• het toekennen van onderscheidingen aan personen en instellingen, die een bijzondere prestatie hebben geleverd in overeenstemming met het doel van de Stichting.
• het (ver)kopen, restaureren, verhuren of exploiteren van beeldbepalende) onroerende zaken.
• te boek stellen van de geschiedenis van Heerenveen

Met de oprichting van de Stichting Historie Heerenveen in januari 2012 zijn de statuten vastgesteld. De statuten c.q. de oprichtingsakte van de Stichting Historie Heerenveen zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. KvK 54673623

Toekomstvisie Stichting Historie Heerenveen ( versie 2017 )

A. Onderzoek en documentatie. Het onderzoek richt zich op de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van met name de plaats Heerenveen en haar bewoners. Een aantal “spitters” vormt een taakgroep, die de geschiedenis onderzoekt en digitaal vastlegt. Daarnaast wordt getracht via interviews “verhalen” van oudere mensen, van uit hun eigen beleveniswereld, los te krijgen en vast te leggen.
Zie: punt 4. Project “Interviews”
B. Advisering en participatie. De stedenbouwkundige ontwikkelingen van Heerenveen met name wat betreft het Centrum van Heerenveen, worden nauwlettend gevolgd. Regelmatig vindt er overleg plaats met de wethouders die cultuur en ruimtelijke ontwikkeling in hun portefeuille hebben en zo nodig soms met bouwverenigingen of projectontwikkelaars.
Zie: punt 1. Project “De Leeuw” en punt 2. Project “Bantsterschans”
C. Voorlichting en publiciteit.


Op verschillende terreinen vinden activiteiten plaats:
a) aanzetten tot het komen van een boekwerk over de historie van Heerenveen; is gereed
b) het inrichten van wisseltentoonstellingen in de bibliotheek in samenwerking met de Gemeente Heerenveen, Bibliotheek en het Museum Heerenveen
c) het uitgeven van het cultuur-historische tijdschrift “Veenbrief”
d) het organiseren van historische rondleidingen e) het houden van lezingen (4x per jaar) f) het beantwoorden van vragen op het terrein van Heerenveens historie Zie: punt 3 “Fotoboek Heerenveen”.

Momenteel houdt de werkgroep zich bezig met een aantal projecten waarvan de realisatie in de nabije toekomst gestalte kan krijgen. Te denken valt aan:
1. Project “de Leeuw”. Dit betreft het herplaatsen van een leeuw die vroeger de grens markeerde tussen de gemeenten Aengwirden, Schoterland. en Haskerland. Dit project kan eind 2017 uitgevoerd worden.
2. Project “Bantsterschans”. Als onderdeel van de Friese waterlinie willen we meer bekendheid geven aan het vroegere bestaan van de Bantsterschans. Na het nodige historische spitwerk zal op eenvoudige wijze d.m.v. een aarden wal en een publicatiebord hieraan bekendheid worden gegeven.
3. Project “Fotoboek Heerenveen”. In samenwerking met een uitgeverij die de rechten bezit van het vroegere tijdschrift Fen Fryske Groun is een aantrekkelijk fotoboek samengesteld van de plaatsen Heerenveen en Oranjewoud over de periode 1927-1941. Het boek is in december 2016 uitgekomen.
4. Project “Interviews”. Op dit moment houdt een werkgroepje zich bezig met het bevragen van oudere Heerenveners over zaken die zich in het verleden in Heerenveen hebben afgespeeld. Er is niets mooiers dan het recente verleden vast te leggen via degenen die het zelf hebben ervaren en/of meegemaakt.
5. Project “ QR code”. Dit project is afgerond. Op geëmailleerde bordjes, bevestigd aan diverse monumentale panden in Heerenveen, kan een QR worden afgelezen (via een scan-ap op een smart Phone). Via de QR code wordt u doorgelinkt naar betreffende pagina op de website van de Werkgroep en kunt u een korte historische beschouwing over de geschiedenis van het betreffende pand lezen.
6. Project “Beeldbank”. In samenwerking met Tresoar, Museum Willem van Haren, het Historisch Informatie Punt en de gemeente Heerenveen is er een "Verhalentafel" in de Openbare Bibliotheek in Heerenveen geplaatst waarbij in een vaste modulering historisch getinte foto’s over Heerenveen worden gepubliceerd.
7. Project “Educatie” . Educatie is de rode draad, die nagenoeg alle activiteiten van de Stichting Historie Heerenveen verbindt.
Wij noemen hierbij; het geven van rondleidingen, organiseren van lezingen, inrichten van tentoonstellingen in het Historisch Informatie Centrum (HIP), organisatie van de jaarlijkse Open Monumentendag en het verstrekken van informatie en adviezen.

Nieuw is dat de Werkgroep zich wil richten op scholen ( basis onderwijs) om daar het unieke verhaal van de drie grietenijen, die samenkomen in de plaats Heerenveen voor het voetlicht te brengen. De week van de geschiedenis wordt samen met de Openbare Bibliotheek uitgebouwd. Behalve genoemde projecten valt er nog veel te doen op het verzamelen van informatie en verspreiding daarvan door middel van digitalisering van bronnen. Wanneer we de cultuurhistorische ontwikkeling van de gemeente Heerenveen in ogenschouw nemen, dan is een samenwerkingsverband met historische verenigingen en gemeentelijke instanties een noodzaak. De gemeente dient hier vergelijkbaar bij andere gemeenten een voortrekkersrol in te vervullen.

Terugkerend naar de eigen activiteiten van de Werkgroep: realisatie daarvan is slechts mogelijk als zij zich gesteund weet door het donateurschap van een groot aantal betrokkenen, zowel uit de gemeente Heerenveen als daarbuiten.

 

Onze sponsors: